Patricia Lecomte - Photographe

Personnalites James Kaliardos, DA L'Oreal